Tuesday, July 12, 2022

𝐕𝐢𝐫𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐂𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨𝐧𝐲 by Great Minds

சர்வதேச உளவியலாளர் கலாநிதி ஹுஸைன் பாஷா அவர்கள் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்த நிகழ்நிலை சான்றிதழ் வைபவம் | 𝐕𝐢𝐫𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐂𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨𝐧𝐲 | 300+ Students | 30.04.2022 |  Organized By :𝗚𝗥𝗘𝗔𝗧 𝗠𝗜𝗡𝗗𝗦 (𝗣𝗩𝗧) 𝗟𝗧𝗗, Sri Lanka | 2437No comments:

Post a Comment